Dienstag, 28. November 2017

Ô nhiễm thạch tín trong nguồn nước tại VN-VEPS

Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết và cô Nguyễn Thị Nguyên Thủy , Hội Bảo Vệ Môi Trường Việt Nam (VEPS: Vietnamese Environment Protection Society)  
trình bày về sự ô nhiễm thạch tín trong nguồn nước tại Việt Nam và phương pháp giải quyết.
Kính mời quý vị theo dõi:

https://youtu.be/Z1rY5Ctz6l4

Trân trọng,
Bùi Dương Liêm
THVN/HTĐ
__._,_.___

Posted by: bebeliem@aol.com

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen