Dienstag, 31. Dezember 2019

ĐƯỜNG CAO TỐC BẮC NAM

ĐƯỜNG CAO TỐC BẮC NAM
Sẽ đưa Dân Tộc vào đường cùng không lối thoát.
Hãy Tỉnh Thức...

Montag, 9. Dezember 2019

TUỔI TRẺ HỒNG KÔNG ĐÃ ĐÁNH THỨC NHÂN LOẠI.

TUỔI TRẺ HỒNG KÔNG ĐÃ ĐÁNH THỨC NHÂN LOẠI.
- Trên hai triệu Người Dân Hồng Kông XUỐNG ĐƯỜNG.
- Tuổi Trẻ Hồng Kông quá Tuyệt Vời trong Tổ Chức và Điều Hành.
- Với Khẩu Hiệu : Chỉ có một Con Đường -
Tuổi Trẻ Hồng Kông đã làm nên LỊCH SỬ
***
Tuổi Trẻ Việt Nam :
*** Chấp nhận Đổ Máu hay chấp nhận NÔ LỆ và DIỆT VONG ?
Lê Trung Ưng

XUỐNG ĐƯỜNG ! XUỐNG ĐƯỜNG ! HÀNH ĐỘNG ! HÀNH ĐỘNG ! ĐỂ CỨU NON SÔNG.

XUỐNG ĐƯỜNG ! XUỐNG ĐƯỜNG !
HÀNH ĐỘNG ! HÀNH ĐỘNG !
ĐỂ CỨU NON SÔNG.