Donnerstag, 14. September 2017

Tội nghiệp cho dân Việt.

LSung FYi - Kính chuyển tiếp đến qVị xem

RAO BÁN PHỤ NỮ VN

Những hàng quảng cáo ấy đọc như sau (lối đọc chữ Hoa thời nay theo hàng ngang, từ trái sang phải):

 Hàng 1: Việt Nam tân nương giới thiệu
Hàng 2: Tam cá nguyệt nội bao thú đáo gia (bảo đảm cưới về tới nhà trong vòng 3 tháng)
Hàng 3: Lai hồi 6 (lục) thiên hoàn thành (đi về 6 ngày xong xuôi)
Hàng 4: Chỉ yêu 20 (nhị thập) vạn (chỉ yêu cầu 20 vạn)
(200,000 Taiwan dollars = 6594 US$)

Hàng chữ dọc: Tứ đại bảo chứng (4 điều bảo chứng lớn):

Bốn hàng chữ nhỏ:
Nhất - Bảo chứng xử nữ (bảo đảm là gái còn trinh)
Nhị - Tam cá nguyệt nội thú hồi (trong vòng 3 tháng, cưới về đến nhà)
Tam - Quyết bất gia giá (nhất quyết không tăng giá)
Tứ - Nhất niên nội bào điệu (trạo) bồi nhất vị (trong vòng 1 năm nếu trốn đi, bồi thường một người khác).

Keine Kommentare:

Kommentar posten