Donnerstag, 20. Oktober 2016

Cao Cơ !


 TrungCộng thông báo là sẽ đổ bộ lên mặt trăng, và dành chủ quyền bằng cách sơn màu đỏ cộng sản
 lên hết bề mặt!
 NASA báo lên Tông Tông Obama:
 - Trung Cộng sửa soạn đổ bộ lên mặt trăng, và có ý định dành đất bằng cách sơn đỏ cả mặt trăng!
  TT Obama chẳng nói gì! Mấy tháng sau NASA lại báo:
 - Trung Cộng đã lên tới mặt trăng! Họ bắt đầu sơn màu đỏ của cộng sản lên bề mặt trăng rồi!
  Obama cũng chẳng trả lời gì!
   Một năm sau, khi Trung Cộng đã sơn đỏ được một nửa mặt trăng, quốc hội Mỹ nhóm họp lên án Obama về việc chẳng quan tâm về việc này!

 Obama gửi cho Quốc Hội một thư mật trong đó ghi
-  "Đợi khi bọn họ sơn đỏ hết mặt trăng, chúng ta sẽ viết lên "Coca Cola"... là xong ❗

Keine Kommentare:

Kommentar posten