Freitag, 26. Dezember 2014

LUẬT LÀ TAU - TAU LÀ LUẬT

                                                

                 
                         công an cấm người dân đánh người dân chết vì không đội mũ bảo hiễm,
                              nhưng ai cấm chúng khi chúng chở 3 đầu không đỗi mũ bảo hiễm ???


Keine Kommentare:

Kommentar posten